UPTIMEROBOT

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Rockwood® Kinderbedden,
onderdeel van kvk-bedrijfsnaam:
MRproducts Nederland BV gevestigd te Veenendaal. KvK-inschrijfnummer: 62794655 .
Versie geldig vanaf 01-03-2010.

 
Artikel 1. Algemeen
1.1   Onder 'Rockwood®' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Rockwood® Kinderbedden, vanaf nu genoemd: 'MRproducts Nederland'. 
1.2   Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met MRproducts Nederland voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3   Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien MRproducts Nederland voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door MRproducts Nederland erkend.
1.5   In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6   Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
 

Artikel 2. Prijzen/Prijsverhoging
2.1   Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
2.2   MRproducts Nederland garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
2.3   Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
2.4   Producten zijn te allen tijde aan prijsverandering onderhevig. De prijzen vermeld op advertenties zoals Marktplaats, Adwords en overige sites zijn derhalve niet altijd up to date. De prijzen op de websites van MRproducts zijn hierin leidend.
2.5   Alle eventuele kortingen zijn kortingen gebaseerd op basis van adviesprijzen fabrikant.
 

Artikel 3. Aflevering
3.1   De afhandeling van bestelde zaken vindt plaats op het bij MRproducts Nederland bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
3.2   De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
3.3   Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
3.4   Aan de leveringsplicht van MRproducts Nederland zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MRproducts Nederland geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
3.5   Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept. 
 

Artikel 4. Levertijd 
4.1   Een door MRproducts Nederland opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van MRproducts Nederland zijn, waarna MRproducts Nederland zal trachten om binnen 3 tot 10 werkdagen levering te doen plaatsvinden.
4.2   In het kader van de regels van de koop op afstand zal MRproducts Nederland (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 

Artikel 5. Ontbinding 
5.1   Onverminderd de rechten van MRproducts Nederland op basis van de wet is MRproducts Nederland gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan MRproducts Nederland omstandigheden ter kennis komen die MRproducts Nederland goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien MRproducts Nederland bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
5.2   Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan MRproducts Nederland zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is MRproducts Nederland bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5.3   De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij MRproducts Nederland, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14  werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan MRproducts Nederland heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij MRproducts Nederland. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt MRproducts Nederland na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 7 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald. De kosten voor het retoursturen komen wel voor rekening van de afnemer. Deze kosten bedragen 30 euro en zal in minder worden gebracht van het aankoopbedrag. De afnemer kan er desgewenst voor kiezen om zelf het product terug te brengen naar de Showroom in Veenendaal, adres Wageningselaan 10.
5.4   Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door MRproducts Nederland aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij MRproducts Nederland slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn. 

 
Artikel 6. Overmacht 
6.1   Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop MRproducts Nederland geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij MRproducts Nederland en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
6.2   Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MRproducts Nederland de verbintenis had moeten nakomen.
6.3   Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door MRproducts Nederland niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
6.4   Indien MRproducts Nederland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 7. Garantie 
7.1   MRproducts Nederland biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
7.2   MRproducts Nederland is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
7.3   De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan MRproducts Nederland) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan MRproducts Nederland. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan MRproducts Nederland schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7.4   Indien klachten van de afnemer door MRproducts Nederland gegrond worden bevonden, zal MRproducts Nederland naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van MRproducts Nederland en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van MRproducts Nederland) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van MRproducts Nederland gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van MRproducts Nederland voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.5   MRproducts Nederland is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
7.6   Deze garantie geldt niet indien: A) De afnemer jegens MRproducts Nederland in gebreke is. B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van MRproducts Nederland en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
7.7 Hout is levend materiaal en dat betekent dat het “werkt”, als gevolg hiervan kunnen kleurverschillen in het hout ontstaan. Deze kleurverschillen vallen derhalve niet onder de garantie omdat dit een natuurlijk proces is en geen gevolgen hebben voor de levensduur en kwaliteit van het hout.
 

Artikel 8. Betaling 
8.1   Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels Ideal, Creditcard, PayPal of bankoverschrijving plaats te vinden via de website van MRproducts Nederland. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
  

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 
9.1   De eigendom van alle door MRproducts Nederland aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij MRproducts Nederland zolang de afnemer de vorderingen van MRproducts Nederland uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van MRproducts Nederland wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
9.2   De door MRproducts Nederland geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
9.3   De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
9.4   De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan MRproducts Nederland of een door MRproducts Nederland aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin MRproducts Nederland haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
9.5   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht MRproducts Nederland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
9.6   De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan MRproducts Nederland. 

  

Artikel 10. Privacy 
10.1   MRproducts Nederland respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door MRproducts Nederland niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
10.2   Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van MRproducts Nederland kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen MRproducts Nederland (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van MRproducts Nederland. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. MRproducts Nederland is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van MRproducts Nederland, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. MRproducts Nederland is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
10.3   MRproducts Nederland verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor MRproducts Nederland geen onevenredige inspanning of kosten vergt. 

  

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten 
11.1   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door MRproducts Nederland geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij MRproducts Nederland en/of haar leveranciers.
11.2   Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen. 

  

Artikel 12. Toepasselijk recht 
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van MRproducts Nederland is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

  

Artikel 13. Geschillen 
13.1   De afnemer kan voor vragen en/of klachten emailen naar klantenservice@mrwoodproducts.nl. Klachten worden doorgaans binnen 2 tot 5 werkdagen beantwoordt.
13.2   De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.